Capturing Moments

महन्महनिय कृष्णाजी...

महन्महनीय कृष्णाजी माउली ..

महन्महनीय कृष्णाजी माउली

कृष्णाजी माउली"संतभेट..

माउली दिंडी रिंगण सोहळा

महन्महनीय कृष्णाजी माउली..

महन्महनीय "कृष्णाजी माउली"श्री

स्मृति उजागर होण्यासाठीचा

माउली पायी दिंडी सोहळा